Advanced
Insert title here
 Search Results
AUTHOR_KR:Shi guangxia 68 result(s) found
 
1. Diterpenoids from Leonurus japonicus

Hankui Wu;Sensheng Wang;Haijuan Liu;E Yan;Jinjin Wang;Xiangbei Wang;Wenchao Wei;Zhiyong Xu;Shanshan Sun;Yan Li;Ruijin Liu;Gang Li;Yunfeng Shi;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 59, iss. 2, 2015, pp. 179-182
 
2. Optimizing Oily Wastewater Treatment Via Wet Peroxide Oxidation Using Response Surface Methodology

Jianzhong Shi;Xiuqing Wang;Xiaoyin Wang;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 58, iss. 1, 2014, pp. 80-84
 
3. Two Paths of Korea’s Clustering: Centralized De-concentration and Regionalized Concentration

Lee Shi-Chul
World Technopolis Review, vol. 1, iss. 2, 2012, pp. 129-140
 
4. Study on the Industrial Process of Rubber Anti-oxidant RD

Liu Yu;Gao qinyu;Liu Lianxin;Shi guangxia;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 55, iss. 5, 2011, pp. 830-834
 
5. A Novel Sol-Gel Method to Produce the Poly-L-lysine Coated Plate as a Platform for Protein Chips

Hyun, June-Won;Kim, Shi-Yong;Lee, Sang-Hee;Park, Heon-Yong;Pyee, Jae-Ho;Kim, Sung-Hoon;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 24, iss. 4, 2003, pp. 411-412
 
6. Protein Adsorption on the Nickel-coated Glass Slide for Protein Chips

Hyun, June-Won;Kim, Shi-Yong;Lee, Sang-Hee;Park, Heon-Yong;Pyee, Jae-Ho;Kim, Sung-Hoon;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 23, iss. 12, 2002, pp. 1724-1728
 
7. Quantum Mechanical Study of the O(<sup>1</sup>D) + HCl &#x2192; OH + Cl Reaction

Lin, Shi-Ying;Park, Seung-C.;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 23, iss. 2, 2002, pp. 229-240
 
8. Kinetics and Mechanisms of the Oxidation of Carbon Monoxide on <TEX>$Eu_{1-x}Sr_xCoO_{3-y}$</TEX> Perovskite Catalysts

Dong Hoon Lee;Joon Ho Jang;Hong Seok Kim;Yoo Young Kim;Jae Shi Choi;Keu Hong Kim;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 13, iss. 5, 1992, pp. 511-516
 
9. A Study on the Li<TEX>$^+$</TEX> Ion Conducting Solid Electrolytes

Park Sung Ho;Lee Doo-Weon;Kim Keu Hong;Choi Jae Shi;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 35, iss. 4, 1991, pp. 324-328
 
10. Catalytic Activity of <TEX>$Nd_{1-x}Sr_xCoO_{3-y}$</TEX> on the Oxidation of Carbon Monoxide

Kim, Keu-Hong;Kim, Seong-Han;Lee, Dong-Hoon;Kim, Yoo-Young;Choi, Jae-Shi;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 12, iss. 1, 1991, pp. 35-39