Advanced
Weed Flora Diversity and Composition on Upland Field of Korea
Weed Flora Diversity and Composition on Upland Field of Korea
Weed & Turfgrass Science. 2015. Sep, 4(3): 159-175
Copyright © 2015, The Korean Society of Weed Science and The Turfgrass Society of Korea
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
  • Received : August 13, 2015
  • Accepted : September 02, 2015
  • Published : September 30, 2015
Download
PDF
e-PUB
PubReader
PPT
Export by style
Article
Author
Metrics
Cited by
About the Authors
In-Yong, Lee
leeinyong@korea.kr
Young-Ju, Oh
Sun-Hee, Hong
Jun-Keun, Choi
Su-Jeoung, Heo
Chae-Young, Lee
Ki-Seon, Hwang
Kee-Woong, Park
parkkw@cnu.ac.kr
Seng-Hyun, Cho
Oh-Do, Kwon
Il-Bin, Im
Sang-Kuk, Kim
Deok-Gyeong, Seong
Young-Jae, Chung
Chang-Seok, Kim
Jeongran, Lee
Hyun-A, Seo
Hyung-Mok, Jang

Abstract
우리나라 밭에 발생하는 잡초를 조사하여 각 작목별 문제잡초의 현황을 파악하고 잡초방제의 기초자료로 활용하기 위하여 2014년 4~5월 및 7~8월에 2회 실시하였다. 밭에 발생하는 잡초는 총 50과 375종으로 국화과 73종, 화본과 44종, 마디풀과 25종, 십자화과 21종, 콩과 20종 등의 순이었다. 이들 잡초를 생활형으로 구분하면, 일년생 162종, 월년생 78종, 다년생 135종이었다. 보리, 마늘, 양파 등 동계작물 재배지에는 45과 287종, 고추, 콩, 옥수수 등 하계작물 재배지에는 47과 339종이 발생되었다. 우점도별 상위 10초종은 바랭이, 쇠비름, 깨풀, 흰명아주, 속속이풀, 돌피, 한련초, 중대가리풀, 냉이, 참방동사니 순이었다. 외래잡초는 25과 129종으로 흰명아주, 개비름, 망초, 좀명아주, 미국 가막사리, 털별꽃아재비 등이었다. 밭잡초 발생정보는 향후 잡초발생 예측, 잡초군락 변화 그리고 밭잡초 방제의 기초자료로 유용하게 사용될 수 있을 것이다.
Keywords
서 론
우리나라는 여름과 겨울이 확연히 구분된 관계로 각 계절 기온에 맞는 작물이 재배되어 왔다. 비닐하우스나 유리 온실 등으로 그 벽이 얇아졌다고는 하나 아직도 겨울(동계) 작물과 여름(하계)작물로 구분된다. 일반적으로 동계작물은 보리, 마늘, 양파 등이며, 하계작물은 고추, 배추, 콩, 옥수수, 감자, 고구마 등이다. 이 때 각 작목별 재배지에 발생되는 잡초도 다르다.
우리나라 밭잡초 발생상황은 1989년부터 1990년까지 2년 동안 농촌진흥청 맥류연구소가 주관하고 작물시험장 및 개 농과대학이 공동으로 밭잡초를 조사한 결과, 총 46과 232종이 발생되었다고 보고하였고 (Chang et al., 1990) , 2002년에 농촌진흥청 농업과학기술원 주관으로 작물시험장, 호남작물시험장, 영남작물시험장이 공동으로 실시하여 총 33과 112종이 발생하는 것을 확인하였다 (Park et al., 2003) . Chang et al. (1990) 에 의하면, 동작물 재배지에는 39과 165종, 하작물 재배지에는 41과 189종, 그리고 동·하작물 재배지에 중복 발생되는 잡초는 34과 122종이라고 하였다.
밭에 발생하는 잡초가 농작물에 미치는 영향을 조사한 보고는 많지 않다. 그러나 Won et al. (2011) 에 의하면 고추밭에 피가 1본만 있어도 건고추 수량은 14.6%가 감수되고, 명아주와 같이 있을 경우에는 22.5%나 감수된다고 하였다. 또 잡초방제기간이 고추 수량에 미치는 영향을 조사한 결과, 6주이상 잡초방제를 하였을 때는 수량이 완전제초와 비슷하나, 4주 동안만 잡초를 제거하면 10.2%, 2주 동안만 잡초를 제거하면 44.3%의 수량이 감소된다고 보고되었다 (Pyon et al., 1999) . 콩밭에서 미국실새삼이 1~48본(m 2 당)일 때 콩 수량은 각각 80.3~99.7% 감소되었다는 보고도 있다 (Song et al., 2010) . 또 잡초에 의한 곰취의 피해정도를 곰취 뿌리 무게로 비교한 결과, 잡초관리구에 비하여 잡초방임구가 56%가 작아져서 이듬해 곰취 생육에 영향을 줄 것이라는 보고 (Lee et al., 2014b) 와 잡초방임구 율무는 잡초관리구에 비하여 60% 수량이 감소되었다는 보고가 있다 (Lee et al., 2014a) . 그러므로 밭에 발생하는 잡초는 적절한 방제를 통해야만 수량이 확보될 수 있다.
우리나라는 다양한 여름 및 겨울 작물이 재배되는 관계로 각 작목별로 발생되는 잡초현황에 따른 잡초방제 체계를 수립하는 것이 무엇보다 중요하다. 따라서 다양하게 재배되고 있는 작목별로 발생되는 잡초를 조사하여 잡초방제 기초자료로 활용하고자 한다.
재료 및 방법
- 조사지역 및 방법
밭잡초는 2014년에 전국을 11개 권역으로 나누어 조사하였다. 조사권역은 경기도는 서울을 중심으로 경기도 남부, 경기도 북부, 강원도, 충청북도, 충청남도, 전라북도, 전라남도 서부, 전라남도 동부, 경상북도, 경상남도, 제주도 11개이다. 조사대상 작목은 동계작물인 마늘, 양파, 보리와 하계작물인 배추, 무, 옥수수, 콩, 고추, 감자, 고구마 등이었다. 잡초조사는 동계작물은 4~5월, 하계작물은 7~8월에 실시하였다. 발생잡초는 각 시기별로 Braun-Blanquet (1964) 에 의한 7개 등급(r, +, 1, 2, 3, 4, 5)을 기준으로 피도(被被)를 조사하였다. 이 때 각 등급별 조사기준을 보면, 5: 75~100%; 4: 50~75%; 3: 25~50%; 2: 5~25%; 1: <5 numerous individuals; +: <5 few individuals; r: very fewer individuals 이다 (Wikum and Shanholtzer, 1978) . 주요 조사항목은 초종별 발생빈도, 상대빈도, 피도, 상대피도, 우점도(중요치) 등이었다.
Relative frequency (RF)(%) =Frequency of any speciesTotal frequency of all species×100
Relative cover (RC)(%) =Cover of any speciesTotal cover of all species×100
Important value (IV) = (RF + RC) / 2
- 조사지점
밭잡초 조사지점은 동계작물 1,923지점, 하계작물 4,296 지점으로 총 6,219지점이었다( Table 1 ). 각 작목별 조사지점을 보면, 콩 >고추 >마늘 >보리 >양파 >감자 > 배추 >옥수수 순이었으며, 이는 농업인의 선호도나 재배면적에 비례하여 나타났다.
Upland crops and sampling sites of weed species.
Crop No. of sites

Bean 1,113
Chinese cabbage 443
Corn 431
Garlic 898
Highland Chinese cabbage 105
Onion 507
Potato 502
Radish 31
Red pepper 1,039
Rye 518
Sweet potato 342
Others 290
Total 6,219
- 잡초 조사결과의 분석
잡초조사 결과는 국가생물종지식정보시스템 (KNA, 2014) 에 의거하여 목록을 작성하였고, 외래잡초는 한국귀화식물 원색도감 (Park, 2009) 에 의해 표기하였다. 출현한 잡초종에 대해서는 Raunkiaer (1934) 의 생활형을 기준으로 일년생, 월년생 그리고 다년생을 구분하였고 과별 분포 비율을 산정하였다. 잡초의 우점순위를 알아보기 위하여 중요치(IV) 분석을 실시하였다 (Curtis and McIntosh, 1950) .
결과 및 고찰
- 밭잡초 발생상황
2014년도 우리나라 밭에서 발생된 잡초는 총 50과 375종이었다( Table 2 ). 이들 잡초를 과별로 분류하면, 국화과 73종으로 19.5%, 화본과 44종으로 11.7%, 마디풀과 25종으로 6.7%, 십자화과 21종으로 5.6%, 콩과 20종으로 5.3%, 꿀풀과 16종으로 4.3%순이었다( Fig. 1 ). 이런 비율은 Park et al. (2003) 의 국화과, 화본과, 마디풀과 순으로 많이 발생되었다는 결과와 같은 경향이었다. 전체 발생 밭잡초 중 외래잡초는 25과 129종으로 전체 34.4%를 점유하고 있었다( Table 2 ). Park et al. (2003) 이 2002년 밭잡초 중 외래잡초는 22종이라는 보고와 100여종 이상 차이를 보였다. 이는 연차간 차이에 의한 잡초군락 변이보다는 본 조사가 2003년 보다 세밀하게 수행되었기 때문으로 판단된다. 이는 Ha et al. (2014) 의 논잡초 조사에 많은 참여기관과 조사인원의 투입에 의해 새로운 초종이 추가되었다는 보고와 유사하다.
Occurrence of weed flora in upland crop fields in Korea in 2014.
No. Family name Weeds Life cycle Exotics

1 Acanthaceae (쥐꼬리망초과) Justicia procumbens (쥐꼬리망초) annual
2 Aizoaceae (석류풀과) Mollugo pentaphylla (석류풀) annual
3 Mollugo verticillata (큰석류풀) annual
4 Amaranthaceae (비름과) Achyranthes fauriei (털쇠무릎) perennial
5 Achyranthes japonica (쇠무릎) perennial
6 Amaranthus hybridus (긴털비름) annual
7 Amaranthus lividus (개비름) annual
8 Amaranthus patulus (가는털비름) annual
9 Amaranthus retroflexus (털비름) annual
10 Amaranthus viridis (청비름) annual
11 Apocynaceae (협죽도과) Apocynum lancifolium (개정향풀) perennial
12 Araceae (천남성과) Pinellia ternata (반하) perennial
13 Asclepiadaceae (박주가리과) Metaplexis japonica (박주가리) perennial
14 Borraginaceae (지치과) Bothriospermum tenellum (꽃받이) biennial
15 Lithospermum arvense (개지치) biennial
16 Trigonotis peduncularis (꽃마리) biennial
17 Campanulaceae (초롱꽃과) Lobelia chinensis (수염가래꽃) perennial
18 Cannabinaceae (삼과) Humulus japonicus (환삼덩굴) annual
19 Caryophyllaceae (석죽과) Arenaria serpyllifolia (벼룩이자리) biennial
20 Cerastium glomeratum (유럽점나도나물) biennial
21 Cerastium holosteoides var. hallaissnense (점나도나물) biennial
22 Sagina japonica (개미자리) annual
23 Silene gallica (양장구채) biennial
24 Spergula arvensis (들개미자리) annual
25 Stellaria alsine var. undulata (벼룩나물) biennial
26 Stellaria media (별꽃) biennial
27 Stellaria aquatica (쇠별꽃) biennial
28 Chenopodiaceae (명아주과) Atriplex hastata (창명아주) annual
29 Chenopodium album var. centrorubum (명아주) annual
30 Chenopodium album (흰명아주) annual
31 Chenopodium ambrosioides (양명아주) annual
32 Chenopodium aristatum (바늘명아주) annual
33 Chenopodium ficifolium (좀명아주) annual
34 Chenopodium glaucum (취명아주) annual
36 Chenopodium pumilio (냄새명아주) annual
36 Kochia scoparia (댑싸리) annual
37 Commelinaceae (닭의장풀과) Aneilema keisak (사마귀풀) annual
38 Commelina communis (닭의 장풀) annual
39 Compositae (국화과) Ambrosia artemisiifolia (돼지풀) annual
40 Ambrosia trifida (단풍잎돼지풀) annual
41 Artemisia annua (개똥쑥) annual
42 Artemisia feddei (뺑쑥) perennial
43 Artemisia princeps (쑥) perennial
44 Artemisia capillaris (사철쑥) perennial
45 Aster ageratoides (까실쑥부쟁이) perennial
46 Aster pilosus (미국쑥부쟁이) perennial
47 Aster subulatus (비짜루국화) annual
48 Aster yomena (쑥부쟁이) perennial
49 Bidens bipinnata (도깨비바늘) annual
50 Bidens biternata (털도깨비바늘) annual
51 Bidens frondosa (미국가막사리) annual
52 Bidens pilosa (울산도깨비바늘) annual
53 Bidens tripartita (가막사리) annual
54 Breea segeta f. segeta (조뱅이) perennial
55 Carduus crispus (지느러미엉겅퀴) biennial
56 Centipeda minima (중대가리풀) annual
57 Cichorium intybus (치커리) perennial
58 Cirsium japonicum var. spinossimun (가시엉겅퀴) perennial
59 Cirsium japonicum var. maackii (엉겅퀴) perennial
60 Cirsium pendulum (큰엉겅퀴) biennial
61 Cirsium vulgare (서양가시엉겅퀴) biennial
62 Conyza canadensis (망초) biennial
63 Conyza sumatrensis (큰망초) biennial
64 Conyza parva (애기망초) biennial
65 Crassocephalum crepidioides (주홍서나물) annual
66 Crepidiastrum sonchifolium (고들빼기) biennial
67 Eclipta alba (가는잎한련초) annual
68 Eclipta prostrata (한련초) annual
69 Erechitites hieracifolia (붉은서나물) annual
70 Erigeron annuus (개망초) biennial
71 Erigeron bonariensis (실망초) biennial
72 Erigeron philadelphicus (봄망초) perennial
73 Erigeron strigosus (주걱개망초) annual
74 Filifolium sibiricum (실쑥) perennial
75 Galinsoga ciliata (털별꽃아재비) annual
76 Galinsoga parviflora (별꽃아재비) annual
77 Gamochaeta pensylvanica (미국풀솜나물) perennial
78 Gnaphalium affine (떡쑥) biennial
79 Gnaphalium calviceps (선풀솜나물) biennial
80 Gnaphalium japonicum (풀솜나물) perennial
81 Gnaphalium purpureum (자주풀솜나물) biennial
82 Helianthus tuberosus (돼지감자) perennial
83 Hemistepa lyrata (지칭개) biennial
84 Hypochaeris radicata (서양금혼초) perennial
85 Ixeridium dentatum (씀바귀) perennial
86 Ixeris chinensis (노랑선씀바귀) perennial
87 Ixeris strigosa (선씀바귀) perennial
88 Ixeris debilis (벋음씀바귀) perennial
89 Ixeris polycephala (벌씀바귀) biennial
90 Ixeris stolonifera (좀씀바귀) perennial
91 Lactuca indica f. indivisa (가는잎왕고들빼기) biennial
92 Lactuca indica (왕고들빼기) annual
93 Lactuca scariola (가시상추) annual
94 Lapsana apogonoides (개보리뺑이) biennial
95 Matricaria matricariodes (족제비쑥) annual
96 Senecio vulgaris (개쑥갓) biennial
97 Sigesbeckia glabrescens (진득찰) annual
98 Siegesbeckia pubescens (털진득찰) annual
99 Sigesbeckia orientalis (제주진득찰) annual
100 Sonchus asper (큰방가지똥) annual
101 Aster subulatus var. sandwicernsis (큰비짜루국화) annual
102 Sonchus brachyotus (사데풀) perennial
103 Sonchus oleraceus (방가지똥) biennial
104 Tagetes minuta (만수국아재비) annual
105 Taraxacum coreanum (흰민들레) perennial
106 Taraxacum officinale (서양민들레) perennial
107 Taraxacum platycarpum (민들레) perennial
108 Xanthium canadense (큰도꼬마리) annual
109 Xanthium strumarium (도꼬마리) annual
110 Crepidiastrum denticulatum (이고들빼기) biennial
111 Youngia japonica (뽀리뱅이) biennial
112 Convolvulaceae (메꽃과) Calystegia dahurica (선메꽃) perennial
113 Calystegia hederacea (애기메꽃) perennial
114 Calystegia sepium var. japonicum (메꽃) perennial
115 Cuscuta japonica (새삼) annual
116 Cuscuta pentagona (미국실새삼) annual
117 Dichondra repens (아욱메풀) perennial
118 Ipomoea hederacea (미국나팔꽃) annual
119 Calystegia sepium (큰메꽃) perennial
120 Ipomoea hederacea var. integriuscula (둥근잎미국나팔꽃) annual
121 Ipomoea lacunosa (애기나팔꽃) annual
122 Ipomoea purpurea (둥근잎나팔꽃) annual
123 Pharbitis nil (나팔꽃) annual
124 Quamoclit coccinea (둥근잎유홍초) annual
125 Crassulaceae (돌나물과) Sedum bulbiferum (말똥비름) biennial
126 Sedum sarmentosum (돌나물) perennial
127 Cruciferae (십자화과) Arabis glabra (장대나물) biennial
128 Barbarea vulgaris (유럽나도냉이) perennial
129 Brassica juncea (갓) biennial
130 Camelina microcarpa (좀아마냉이) annual
131 Capsella bursa-pastoris (냉이) biennial
132 Cardamine fallax (좁쌀냉이) biennial
133 Cardamine flexuosa (황새냉이) biennial
134 Cardamine leucantha (미나리냉이) perennial
135 Cardamine impatiens (싸리냉이) biennial
136 Coronopus didymus (냄새냉이) annual
137 Descurainia sophia (재쑥) biennial
138 Draba nemorosa (꽃다지) biennial
139 Lepidium apetalum (다닥냉이) biennial
140 Lepidium ruderale (좀다닥냉이) biennial
141 Lepidium virginicum (콩다닥냉이) biennial
142 Raphanus sativus f. raphanistroides (갯무) biennial
143 Rorippa cantoniensis (좀개갓냉이) biennial
144 Rorippa indica (개갓냉이) perennial
145 Rorippa palustris (속속이풀) perennial
146 Sisymbrium officinale (유럽장대) biennial
147 Thlaspi arvense (말냉이) biennial
148 Cucurbitaceae (박과) Melothria japonica (새박) annual
149 Sicyos angulatus (가시박) annual
150 Trichosanthes kirilowii (하늘타리) perennial
151 Cyperaceae (사초과) Carex neurocarpa (괭이사초) perennial
152 Cyperus amuricus (방동사니) annual
153 Cyperus cyperoides (방동사니아재비) perennial
154 Cyperus difformis (알방동사니) annual
155 Cyperus hakonensis (병아리방동사니) annual
156 Cyperus iria (참방동사니) annual
157 Cyperus microiria (금방동사니) annual
158 Cyperus nipponicus (나도, 푸른방동사니) annual
159 Eleocharis acicularis f. longiseta (쇠털골) annual
160 Fimbristylis autumnalis (애기하늘지기) annual
161 Fimbristylis miliacea (바람하늘지기) annual
162 Lipocarpha microcephala (세대가리) annual
163 Kyllinga brevifolia (파대가리) perennial
164 Equisetaceae(속새과) Equisetum arvense (쇠뜨기) perennial
165 Equisetum hyemale (속새) perennial
166 Euphorbiaceae (대극과) Acalypha australis (깨풀) annual
167 Euphorbia humifusa (땅빈대) annual
168 Euphorbia maculata (큰땅빈대) annual
169 Euphorbia supina (애기땅빈대) annual
170 Euphorbia helioscopia (등대풀) biennial
171 Phyllanthus urinaria (여우구슬) annual
172 Phyllanthus ussuriensis (여우주머니) annual
173 Fabaceae (콩과) Aeschynomene indica (자귀풀) annual
174 Amphicarpaea bracteatasub sp. eddeworthii (새콩) annual
175 Astragalus sinicus (자운영) biennial
176 Chamaecrista nomame (차풀) annual
177 Dunbaria villosa (여우팥) perennial
178 Glycine soja (돌콩) annual
179 Kummerowia stipulacea (둥근매듭풀) annual
180 Kummerowia striata (매듭풀) annual
181 Lespedeza cuneata (비수리) perennial
182 Medicago lupulina (잔개자리) biennial
183 Medicago ruthenica (노랑개자리) perennial
184 Medicago polymorpha (개자리) biennial
185 Pueraria lobata (칡) perennial
186 Vicia angustifolia var. segetilis (살갈퀴) biennial
187 Vicia hirsuta (새완두) biennial
188 Vicia tetrasperma (얼치기완두) biennial
189 Vicia amoena (갈퀴나물) perennial
190 Vigna angularis var. nipponensis (새팥) annual
191 Trifolium pratense (붉은토끼풀) perennial
192 Trifolium repens (토끼풀) perennial
193 Fumariaceae (현호색과) Corydalis ternata (들현호색) perennial
194 Geraniaceae (쥐손이풀과) Erodium cicutarium (세열유럽쥐손이) annual
195 Erodium moschatum (유럽쥐손이) perennial
196 Geranium carolinianum (미국쥐손이) annual
197 Geranium sibiricum (쥐손이풀) perennial
198 Geranium thunbergii (이질풀) perennial
199 Iridaceae (붓꽃과) Sisyrinchium angustifolium (등심붓꽃) perennial
200 Lamiaceae (꿀풀과) Ajuga decumbens (금창초) perennial
201 Amethystea caerulea (개차즈기) annual
202 Elsholtzia ciliata (향유) annual
203 Glechoma grandis (긴병꽃풀) perennial
204 Isodon excisus (오리방풀) perennial
205 Meehania urticifolia (벌깨덩굴) perennial
206 Mosla dianthera (쥐깨풀) annual
207 Mosla punctulata (들깨풀) annual
208 Lamium album var. barbatum (광대수염) perennial
209 Lamium amplexicaule (광대나물) biennial
210 Leonurus japonicus (익모초) biennial
211 Lycopus lucidus (쉽싸리) perennial
212 prunella vulgaris var. lilacina (꿀풀) perennial
213 Salvia plebeia (배암차즈기) biennial
214 Salvia splendens (깨꽃) annual
215 Stachys japonica (석잠풀) perennial
216 Liliaceae (백합과) Allium monanthum (달래) perennial
217 Scilla scilloides (무릇) perennial
218 Lythraceae (부처꽃과) Ammannia coccinea (미국좀부처꽃) annual
219 Ammannia multiflora (좀부처꽃) annual
220 Rotala pusilla (가는마디꽃) annual
221 Malvaceae (아욱과) Abutilon theophrasti (어저귀) annual
222 Hibiscus trionum (수박풀) annual
223 Malva neglecta (난쟁이아욱) biennial
224 Malva parviflora (애기아욱) annual
225 Sida spinosa (공단풀) annual
226 Sida rhombifolia (나동공단풀) perennial
227 Menispermaceae (새모래덩굴과) Cocculus trilobus (댕댕이덩굴) perennial
228 Menispermum dahuricum (새모래덩굴) perennial
229 Moraceae (뽕나무과) Fatoua villosa (뽕모시풀) annual
230 Onagraceae (바늘꽃과) Ludwigia prostrata (여뀌바늘) annual
231 Oenothera biennis (달맞이꽃) biennial
232 Oenothera erythrosepala (큰달맞이꽃) biennial
233 Oenothera laciniata (애기달맞이꽃) biennial
234 Oxalidaceae (괭이밥과) Oxalis corniculata (괭이밥) perennial
235 Oxalis corniculata for. rubrifolia (붉은괭이밥) perennial
236 Oxalis corymbosa (자주괭이밥) perennial
237 Oxalis stricta (선괭이밥) perennial
238 Papaveraceae(양귀비과) Chelidonium majus var. asiaticum (애기똥풀) biennial
239 Phytolaccaceae (자리공과) Phytolacca americana (미국자리공) perennial
240 Phytolacca esculenta (자리공) perennial
241 Plantaginaceae (질경이과) Plantago asiatica (질경이) perennial
242 Plantago camtschatica (개질경이) perennial
243 Plantago lanceolata (창질경이) perennial
244 Poaceae (화본과) Agropyron ciliare (속털개밀) biennial
245 Agropyron repens (구주개밀) perennial
246 Agropyron tsukusinense var. transiens (개밀) perennial
247 Alopecurus aequalis var. amurensis (뚝새풀) biennial
248 Alopecurus japonicus (털뚝새풀) biennial
249 Andropogon brevifolius (쇠풀) annual
250 Arthraxon hispidus (조개풀) annual
251 Avena fatua (메귀리) biennial
252 Beckmannia syzigachne (개피) biennial
253 Briza minor (방울새풀) biennial
254 Bromus japonicus (참새귀리) biennial
255 Bromus canadensis (빕새귀리) perennial
256 Bromus unioloides (큰이삭풀) perennial
257 Dactylis glomerata (오리새) perennial
258 Digitaria ciliaris (바랭이) annual
259 Digitaria violascens (민바랭이) annual
260 Echinochloa crus-galli (돌피) annual
261 Eleusine indica (왕바랭이) annual
262 Eragrostis ferruginea (그령) perennial
263 Eragrostis japonica (각시그령) annual
264 Eragrostis multicaulis (비노리) annual
265 Eriochloa villosa (나도개피) perennial
266 Festuca arundinacea (큰김의털) annual
267 Festuca myuros (들묵새) perennial
268 Hordeum pusillum (좀보리풀) annual
269 Leersia japonica (나도겨풀) perennial
270 Leptochloa chinensis (드렁새) annual
271 Lolium multiflorum (쥐보리) biennial
272 Lolium perenne (호밀풀) perennial
273 Microstegium vimineum (나도바랭이새) annual
274 Microstegium vimineum var. imberbe (큰듬성이삭새) annual
275 Miscanthus sinensis var. purpurascens (억새) perennial
276 Panicum bisulcatum (개기장) annual
277 Panicum dichotomiflorum (미국개기장) annual
278 Phragmites communis (갈대) perennial
279 Poa annua (새포아풀) annual
280 Poa pratensis (왕포아풀) perennial
281 Poa sphondylodes (포아풀) perennial
282 Setaria faberii (가을강아지풀) annual
283 Setaria glauca (금강아지풀) annual
284 Setaria glauca var. dura (주름금강아지풀) annual
285 Setaria viridis (강아지풀) annual
286 Setaria viridis for. purpurascens (자주강아지풀) annual
287 Setaria×pycnocoma (수강아지풀) annual
288 Polygonaceae (마디풀과) Fallopia convolvulus (나도닭의덩굴) annual
289 Persicaria dissitiflora (가시여뀌) annual
290 Persicaria japonica (흰꽃여뀌) perennial
291 Persicaria hydropiper (여뀌) annual
292 Persicaria modosa (큰개여뀌) annual
293 Persicaria lapathifolia (흰여뀌) annual
294 Persicaria longiseta (개여뀌) annual
295 Persicaria nepalensis (산여뀌) annual
296 Persicaria perfoliata (며느리배꼽) annual
297 Persicaria posumbu var. laxiflora (장대여뀌) annual
298 Persicaria pubescens (바보여뀌) annual
299 Persicaria sagittata (미꾸리낚시) annual
300 Persicaria senticosa (며느리밑씻개) annual
301 Persicaria thunbergii (고마리) annual
302 Persicaria trigonocarpa (붉은대동여뀌) annual
303 Persicaria viscosa (기생여뀌) annual
304 Persicaria vulgaris (봄여뀌) annual
305 Polygonum aviculare (마디풀) annual
306 Persicaria orientalis (털여뀌) annual
307 Rumex acetosa (수영) perennial
308 Rumex acetosella (애기수영) perennial
309 Rumex crispus (소리쟁이) perennial
310 Rumex japonicus (참소리쟁이) perennial
311 Rumex nipponicus (좀소리쟁이) perennial
312 Rumex obtusifolius (돌, 개소리쟁이) perennial
313 Portulacaceae (쇠비름과) Portulaca oleracea (쇠비름) annual
314 Primulaceae (앵초과) Androsace umbellata (봄맞이) biennial
315 Androsace filiformis (애기봄맞이) biennial
316 Lysimachia japonica (좀가지풀) perennial
333 Rubiaceae (꼭두서니과) Galium spurium var. echinospermon (갈퀴덩굴) biennial
317 Ranunculaceae (미나리아재비과) Clematis apiifolia (사위질빵) perennial
318 Ranunculus cantoniensis (털개구리미나리) perennial
319 Ranunculus chinensis (젓가락나물) perennial
320 Ranunculus japonicus (미나리아재비) perennial
321 Ranunculus sceleratus (개구리자리) perennial
322 Ranunculus tachiroei (개구리미나리) perennial
323 Semiaquilegia adoxoides (개구리발톱) perennial
324 Rosaceae (장미과) Agrimonia pilosa (짚신나물) perennial
325 Duchesnea indica (뱀딸기) perennial
326 Potentilla amurensis (좀개소시랑개비) annual
327 Potentilla anemonifolia (가락지나물) perennial
328 Potentilla fragarioides (양지꽃, 소시랑개비) perennial
329 Potentilla supina (개소시랑개비) perennial
330 Rubus crataegifolius (산딸기) perennial
331 Rubus hirsutus (장딸기) perennial
332 Sanguisorba officinalis (오이풀) perennial
334 Hedyotis diffusa var. longipes (긴두잎갈퀴) annual
335 Paederia scandens (계요등) perennial
336 Rubia cordifolia var. pratensis (갈퀴꼭두서니) perennial
337 Rubia akane (꼭두서니) perennial
338 Scrophulariaceae (현삼과) Lindernia anagallidea (가는미국외풀) annual
339 Lindernia dubia var. dubis (나도미국외풀) annual
340 Lindernia micrantha (논뚝외풀) annual
341 Lindernia dubia (미국외풀) annual
342 Lindernia crustacea (외풀) annual
343 Lindernia procumbens (밭뚝외풀) annual
344 Mazus miquelii (누운주름잎) perennial
345 Mazus pumilus (주름잎) annual
346 Veronica arvensis (선개불알풀) biennial
347 Veronica didyma var. lilacina (개불알풀) annual
348 Veronica hederaefolia (눈개불알풀) biennial
349 Veronica peregrina (문모초) biennial
350 Veronica persica (큰개불알풀) biennial
351 Solanaceae (가지과) Datura stramonium var. chalybaea (독말풀) annual
352 Physalis angulata (땅꽈리) annual
353 Physalis wrightii (노란꽃땅꽈리) annual
354 Solanum americanum (미국까마중) annual
355 Solanum carolinense (도깨비가지) perennial
356 Solanum lyratum (배풍등) perennial
357 Solanum nigrum (까마중) annual
358 Solanum sarrachoides (털까마중) annual
359 Sterculiaceae (벽오동과) Corchoropsis tomentosa (수까치깨) annual
360 Tiliaceae (피나무과) Triumfetta japonica (고슴도치풀) annual
361 Umbelliferae (산형과) Anthriscus caucalis (유럽전호) biennial
362 Apium leptophyllum (솔잎미나리) annual
363 Torilis scabra (개사상자) biennial
364 Centella asiatica (병풀) perennial
365 Hydrocotyle maritima (선피막이) perennial
366 Hydrocotyle sibthorpioides (피막이) perennial
367 Oenanthe javanica (미나리) perennial
368 Urticaceae (쐐기풀과) Boehmeria longispica (왜모시풀) perennial
369 Boehmeria nivea (모시풀) perennial
370 Boehmeria pannosa (왕모시풀) perennial
371 Pilea mongolica (모시물통이) annual
372 Violaceae (제비꽃과) Viola mandshurica (제비꽃) perennial
373 Viola patrini (흰제비꽃) perennial
374 Viola verecunda (콩제비꽃) perennial
375 Vitaceae (포도과) Cayratia japonica (거지덩굴) perennial
PPT Slide
Lager Image
Ratio of weeds occurred in upland crop fields by families in Korea in 2014.
생활형별로는 일년생이 162종으로 43.2%, 월년생이 78종으로 20.8% 그리고 다년생은 135종으로 36.0%를 점유하였다( Fig. 2 ). Chang et al. (1990) 의 일년생 42.4%, 월년생 21.6%, 다년생 36.0%이었다는 보고와 유사한 결과를 보였다. 생활형별 비율에서 일년생잡초가 43.2%를 점유하고 있다는 것은 향후 밭잡초 방제를 일년생잡초 위주로 진행 될 필요가 있다는 것을 의미한다.
PPT Slide
Lager Image
Classification of weeds occurred in upland crop fields by life cycle in Korea in 2014.
2014년에 조사된 밭잡초 중 동계작물 재배지에는 45과 287종, 하계작물 재배지에는 47과 339종이 발생하였으며(세부성적 생략), 1990년 (Chang et al., 1990) 조사에서는 동계작물 재배지에서 39과 165종, 하계작물 재배지에는 41과 189종으로 차이가 많았다. 1990년과 2014년 조사를 비교하면 동계작물 재배지에는 6과 124종, 하계작물 재배지에는 6과 151종이 더 많이 발생하였다. 이는 전반적으로 발생초종이 증가하였기 때문이기도 하지만, 24년간의 연차간 잡초변화를 보여주는 것으로 판단된다.
우점도별 상위 10초종은 바랭이, 쇠비름, 깨풀, 흰명아주, 속속이풀, 돌피, 한련초, 중대가리풀, 냉이, 참방동사니 순이었다( Table 3 ). 재배지별 우점잡초 발생상황을 보면, 동계작물 재배지에는 냉이, 뚝새풀, 속속이풀, 좀명아주 순이었으며, 하계작물 재배지에는 바랭이, 쇠비름, 깨풀, 흰명아주순이었다( Table 4 ). 두 재배지에서 공통적으로 발생된 바랭이를 제외하면, 동계잡초와 하계잡초의 발생양상은 뚜렷하게 다르게 나타났다. Chang et al. (1990) 은 동작물 재배지중 중부이북지방은 명아주, 쇠뜨기 등이 우점하고 중부이남지역은 답리작이 많은 관계로 뚝새풀, 벼룩나물, 별꽃 등이 많이 발생한다고 하였다. 또 하작물 재배지에는 바랭이, 쇠비름이 가장 우점하는 잡초라고 한 보고와 같은 경향이었다.
Top 10 weeds species in the upland field by importance value (I.V.) in Korea in 2014.
Weeds F.v R.F.w C.x R.C.y I.V.z

Digitaria ciliaris (바랭이) 58.54 5.40 9703.4 7.93 6.67
Portulaca oleracea (쇠비름) 54.89 5.06 9456.2 7.73 6.40
Acalypha australis (깨풀) 41.75 3.85 5203.3 4.25 4.05
Chenopodium album (흰명아주) 36.39 3.36 5498.7 4.49 3.93
Rorippa palustris (속속이풀) 35.07 3.24 5127.5 4.19 3.71
Echinochloa crus-galli (돌피) 29.33 2.71 4731.8 3.87 3.29
Eclipta prostrata (한련초) 25.64 2.37 4003.7 3.27 2.82
Centipeda minima (중대가리풀) 25.74 2.37 3939.6 3.22 2.80
Capsella bursa-pastoris (냉이) 25.39 2.34 3186.9 2.60 2.47
Cyperus iria (참방동사니) 23.59 2.18 3362.3 2.75 2.46
vF.: Frequency. wR.F.: Relative frequency. xC.: Cover. yR.C.: Relative cover. zI.V.: Importance value.
Occurrence of top 10 weed flora ordered by importance value (I.V.) in winter and summer upland field crops in Korea in 2014.
Winter weeds Summer weeds


Weeds I.V.z Weeds I.V.z

Capsella bursa-pastoris (냉이) 6.5 Digitaria ciliaris (바랭이) 8.0
Alopecurus aequalis var. amurensis (뚝새풀) 5.5 Portulaca oleracea (쇠비름) 7.8
Rorippa palustris (속속이풀) 3.5 Acalypha australis (깨풀) 5.0
Chenopodium ficifolium (좀명아주) 3.4 Chenopodium album (흰명아주) 4.6
Erigeron canadensis (망초) 3.4 Echinochloa crus-galli (돌피) 4.1
Stellaria alsine var. undulata (벼룩나물) 3.3 Rorippa palustris (속속이풀) 3.8
Cardamine flexuosa (황새냉이) 3.1 Centipeda minima (중대가리풀) 3.5
Poa annua (새포아풀) 2.7 Eclipta prostrata (한련초) 3.4
Digitaria ciliaris (바랭이) 2.6 Cyperus iria (참방동상니) 3.1
Lamium amplexicaule (광대나물) 2.5 Amaranthus lividus (개비름) 2.8
zI.V. : Importance value.
각 도별 우점초종을 보면, 전국 평균 1순위가 바랭이 또는 쇠비름이었던 반면에 전라북도는 한련초, 제주도는 흰명아주가 1순위이었다. 그 다음으로는 돌피, 깨풀 등도 발생이 많았으며, 지역에 따라 발생되는 초종이 달랐으나, 일반적으로 흔히 밭에서 문제되는 초종들이 우점하는 경향은 일치하였다( Fig. 3 ). 외래잡초는 흰명아주, 개비름, 망초, 좀명아주, 미국가막사리, 털별꽃아재비, 개망초, 개쑥갓, 유럽점나도나물, 서양민들레가 상위 10종이었다( Table 5 ).
PPT Slide
Lager Image
Importance values (I.V.) of top 5 weed species occurred in upland crop fields in Korea in 2014. ACAAU: Acalypha australis (깨풀); ALOAA: Alopecurus aequalis var. amurensis (뚝새풀) ; CAPBP: Capsella bursa-pastoris (냉이); CENMI: Centipeda minima (중대가리풀); CHEAL: Chenopodium album (흰명아주); CONCA: Conyza canadensis (망초); CYPIR: Cyperus iria (참방동사니); DIGCI: Digitaria ciliaris (바랭이); ECHCG: Echinochloa crus-galli (돌피); ECLPR: Eclipta prostrata (한련초); POROL: Portulaca oleracea (쇠비름); RORPA: Rorippa palustris (속속이풀); SENVU: Senecio vulgaris (개쑥갓); STEME: Stellaria media (별꽃).
Occurrence of top 10 exotic weeds flora ordered by importance value (I.V.) in Korea in 2014.
Weeds F.v R.F.w C.x R.C.y I.V.z

Chenopodium album (흰명아주) 36 3.36 5498.7 4.49 3.93
Amaranthus lividus (개비름) 21 1.96 3167.1 2.59 2.27
Erigeron canadensis (망초) 23 2.15 2319 1.90 2.02
Chenopodium ficifolium (좀명아주) 18 1.67 2400.2 1.96 1.82
Bidens frondosa (미국가막사리) 18 1.62 1693.3 1.38 1.50
Galinsoga ciliata (털별꽃아재비) 12 1.09 1461.8 1.19 1.14
Erigeron annuus (개망초) 12 1.12 1119.3 0.91 1.02
Senecio vulgaris (개쑥갓) 8 0.73 856.2 0.70 0.71
Cerastium glomeratum (유럽점나도나물) 7 0.69 606.7 0.50 0.59
Taraxacum officinale (서양민들레) 8 0.73 539.9 0.44 0.59
vF.: Frequency. wR.F.: Relative frequency. xC.: Cover. yR.C.: Relative cover. zI.V.: Importance value.
각 작목별 우점도별 상위 5종을 보면, 동계작물인 맥류, 양파, 마늘 등은 냉이, 뚝새풀, 벼룩나물, 망초, 속속이풀, 황새냉이, 흰명아주 등의 발생이 많았다. 그리고 하계작물인 콩, 옥수수, 고추, 감자, 고구마 등은 바랭이, 쇠비름, 흰명아주, 깨풀, 새포아풀, 중대가리풀, 한련초 등이 많이 발생되었다( Table 6 ). Chang et al. (1990) 은 동작물인 맥류에는 뚝새풀, 명아주, 별꽃, 양파밭에는 별꽃, 명아주, 뚝새풀, 마늘밭은 명아주, 냉이, 속속이풀 순으로 많이 발생하며, 하작물인 콩, 고추는 바랭이, 쇠비름, 깨풀, 옥수수는 바랭이, 피, 명아주 순이었다고 한 보고와 유사하였다. 동계작물과 하계작물 재배지에 발생되는 잡초양상이 위에서 언급한 바와 같이 뚜렷하게 구분되었다. 이런 결과를 통하여 각 작목별로 발생되는 잡초를 효율적으로 방제할 수 있는 방안을 모색할 수 있을 것으로 판단된다.
Top 5 weed species occurred in the upland crop fields by importance value (I.V.) in Korea in 2014.
Crop Importance value by species

Rye ALOAA (12.4) STEAU (8.7) CAPBP (5.7) CARFL (2.9) CHEFI (2.7)
Onion CAPBP (8.2) CHEFI (6.0) RORPA (4.3) CARFL (3.9) ALOAA (3.8)
Galic CAPBP (7.8) CONCA (5.0) RORPA (3.8) CHEAL (3.4) DIGCI (3.4)
Been POROL (8.0) DIGCI (7.7) ACAAU (6.1) CHEAL (4.7) ECHCG (4.4)
Corn DIGCI (8.3) POROL (7.6) CHEAL (6.5) ECHCG (5.1) ACAAU (5.0)
Red pepper POROL (9.9) DIGCI (9.8) ACAAU (5.6) CYPIR (4.8) CENMI (4.7)
Potato DIGCI (6.1) POROL (4.8) RORPA (4.5) ALOAA (4.2) CHEFI (3.9)
Sweet potato DIGCI (10.8) POROL (8.3) ACAAU (5.3) CHEAL (4.5) ECLPR (4.3)
Chinese cabbage RORPA (7.4) POROL (6.6) CAPBP (5.9) DIGCI (5.1) CHEAL (4.0)
Radish CHEAL (7.7) POROL (6.6) STEME (6.5) SPRAR (5.3) PERVU (4.5)
Highland Chinese cabbage SENVU (6.8) POAAN (6.0) ECHCG (5.7) RORPA (5.4) CHEAL (5.3)
ACAAU: Acalypha australis (깨풀); ALOAA: Alopecurus aequalis var. amurensis (뚝새풀); CAPBP: Capsella bursa-pastoris (냉이); CARFL: Cardamine flexuosa (황새냉이); CENMI: Centipeda minima (중대가리풀); CHEAL: Chenopodium album (흰명아주); CHEFI: Chenopodium ficifolium (좀명아주); CONCA: Conyza canadensis (망초); CYPIR: Cyperus iria (참방동사니); DIGCI: Digitaria ciliaris (바랭이); ECHCG: Echinochloa crus-galli (돌피); ECLPR: Eclipta prostrata (한련초); PERVU: Persicaria vulgaris (봄여뀌); POAAN: Poa annua (새포아풀); POROL: Portulaca oleracea (쇠비름); RORPA: Rorippa palustris (속속이풀); SENVU: Senecio vulgaris (개쑥갓); SPRAR: Spergula arvensis (들개미자리); STEAU: Stellaria alsine var. undulata (벼룩나물); STEME: Stellaria media (별꽃).
- 밭잡초 군락변이
Chang et al. (1990) 은 2년간(1989~1990) 밭잡초를 조사한 결과, 46과 232종이 발생되었다고 보고하였고, 2002년에 Park et al. (2003) 은 33과 112종의 밭잡초가 발생되었다고 하였다. 2014년 밭잡초 조사에서는 50과 375종이 발생되는 것을 확인하였다. 2002년 조사에서 국화과가 22종으로 전체 22%, 화본과가 14종으로 12.5%, 마디풀과가 9종으로 0.8%를 점유하였다. 그 후 12년이라는 시차를 두고 국화과 48종, 화본과 30종, 마디풀과 16종, 십자화과 17종, 콩과 15종, 꿀풀과 12종 등 발생잡초가 많았다( Table 7 ). 기온상승에 의해 바랭이, 돌피 등 농업에서 악성잡초로 분류되고 있는 C 4 식물의 빠른 발아, 성장에 영향을 준다고 한 Kim et al. (2011) 에서 실마리를 찾을 수 있을 것이다. 즉 기온상승 등의 기후변화로 C 3 식물이 C 4 식물로 변화되면서 식물상이 변화된다는 것으로 논둑에서 자라는 바랭이, 그령, 왕바랭이 및 수크령과 같은 C 4 식물에 의해 논이 잠식당할 수 있다고 하였다.
Weed species occurred in the upland crop fields in Korea between 2002 and 2014.
2002 2014

Families No. of species Ratio (%) Families No. of species Ratio (%)

Compositae (국화과) 25 22.3 Compositae (국화과) 73 19.5
Poaceae (화본과) 14 12.5 Poaceae (화본과) 44 11.7
Polygonaceae (마디풀과) 9 8.0 Polygonaceae (마디풀과) 25 6.7
Convolvulaceae (메꽃과) 7 6.3 Cruciferae (십자화과) 21 5.6
Cyperaceae (사초과) 6 5.4 Fabaceae (콩과) 20 5.3
Fabaceae (콩과) 5 4.5 Lamiaceae (꿀풀과) 16 4.3
Chenopodiaceae (명아주과) 4 3.6 Convolvulaceae (메꽃과) 13 3.5
Cruciferae (십자화과) 4 3.6 Cyperaceae (사초과) 13 3.5
Lamiaceae (꿀풀과) 4 3.6 Scrophulariaceae (현삼과) 13 3.5
Euphorbiaceae (대극과) 3 2.7 Caryophyllaceae (석죽과) 9 2.4
Amaranthaceae (비름과) 2 1.8 Chenopodiaceae (명아주과) 9 2.4
Geraniaceae (쥐손이풀과) 2 1.8 Rosaceae (장미과) 9 2.4
Oxalidaceae (괭이밥과) 2 1.8 Solanaceae (가지과) 8 2.1
Scrophulariaceae (현삼과) 2 1.8 Amaranthaceae (비름과) 7 1.9
Solanaceae (가지과) 2 1.8 Euphorbiaceae (대극과) 7 1.9
- - - Ranunculaceae (미나리아재비과) 7 1.9
- - - Umbelliferae (산형과) 7 1.9
Other 21 18.8 Other 74 19.7
Total 112 - Total 375 -
또한, 발생초종이 과거에 비해 늘어난 이유는 밭잡초 조사에 참여한 기관수와 조사지점의 차이에 의한 것으로 사료된다. 즉 2002년에는 농업과학기술원, 작물시험장, 호남 작물시험장, 영남작물시험장의 4기관이 전국의 밭잡초를 조사한 반면에, 2014년에는 11개 기관에서 전국을 11개 지대로 구분하여 세밀하게 관찰하였기 때문으로 판단된다. 이런 결과는 논잡초를 조사한 Ha et al. (2014) 의 보고와 유사하다.
조사시기별 주요 외래잡초 발생을 보면, 2002년에는 가는털비름, 단풍잎돼지풀, 애기똥풀 등 11과 22초종이 발생하여 지속적인 모니터링이 필요하다고 하였으나 (Park et al., 2003) , 2014년도에는 흰명아주, 개비름, 망초 등 26과 128종 발생을 확인하였다. 특히 흰명아주, 개비름, 망초, 좀명아주, 미국가막사리, 털별꽃아제비, 개망초, 개쑥갓, 유럽점나도나물, 서양민들레가 우점도가 높았다. 12년 만에 외래잡초 수가 5.8배나 증가한 것은 급격하게 외래잡초 발생이 늘어난 것 보다는 두 조사방법 차이에서 오는 시험적인 에러라고 사료된다. 즉 2002년 조사는 조사자가 직접 잡초를 발취하여 본수와 생체중 또는 건물중을 측정한 반면에, 2014년에는 밭에 발생한 잡초의 피도를 조사한 차이가 있었기 때문이라고 판단된다. 또 그동안 유입된 외래잡초들이 목록화되어 다양해진 것도 하나의 요인이라고 할 수 있다.
Acknowledgements
This study was supported by joint research project of Rural Development Administration, Republic of Korea (Project number: PJ 009319).
References
Braun-Blanquet J. 1964 Pflanzensoziologie: grundzüge der vegetationskunde. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Springer-Verlag Wien 865 -
Chang Y.H. , Kim C.S. , Youn K.B. 1990 Weed occurrence in upland crop fields of Korea. Kor. J. Weed Sci. (In Korean) 10 (4) 294 - 304
Curtis J.T. , McIntosch R.P. 1950 The interrelations of certain analytic and synthetic phytosociological characters. Ecol. 31 434 - 455    DOI : 10.2307/1931497
Kim M.H. , Han M.S. , Kang K.K. , Na Y.E. , Bang H.S. 2011 Effects of climate change on C4plant list and distribution in South Korea: A review. Kor. J. Agri. Forest Meteor. (In Korean) 13 (3) 123 - 139    DOI : 10.5532/KJAFM.2011.13.3.123
KNA (Korea National Arboretum) 2014 http://www.nature.go.kr
Ha H.Y. , Hwang K.S. , Suh S.J. , Lee I.Y. , Oh Y.J. 2014 A survey of weed occurrence on paddy field in Korea. Weed Turf. Sci. (In Korean) 3 (2) 71 - 77    DOI : 10.5660/WTS.2014.3.2.71
Lee I.Y. , Kim C.S. , Lee J. , Han J.A. , Kim K.H. 2014a The occurrence of weed species inCoix lacryma-jobivar.mayuenfields. Weed Turf. Sci. (In Korean) 3 (2) 102 - 109    DOI : 10.5660/WTS.2014.3.2.102
Lee I.Y. , Kim C.S. , Lee J. , Kim J. , Kim K.H. 2014b The occurrence of weed species in cultivatedLigularia fischerifields. Weed Turf. Sci. (In Korean) 3 (2) 95 - 101    DOI : 10.5660/WTS.2014.3.2.95
Park J.E. , Lee I.Y. , Park T.S. , Lim S.T. , Moon B.C. 2003 Occurrence characteristics of weed flora in upland field in Korea. Kor. J. Weed Sci. (In Korean) 23 (3) 277 - 284
Park S.H. 2009 New illustrations and photographs of naturalized plants of Korea. Ilchokak Inc. Seoul, Korea (In Korean)
Pyon J.Y. , Piao R.Z. , Roh S.W. , Lee J.J. 1999 Effects of weed competition on growth and yield of red pepper. Kor. J. Weed Sci. (In Korean) 19 (2) 156 - 160
Raunkiaer C. 1934 Plant life forms. Clarendon press Oxford, UK
Song S.B. , Lee J.S. , Kang J.R. , Ko J.Y. , Seo M.C. 2010 The growth and yield of soybean as affected by competitive density ofCuscuta pentagona. Kor. J. Weed Sci. (In Korean) 30 (4) 390 - 395    DOI : 10.5660/KJWS.2010.30.4.390
Wikum D.A. , Shanholtzer G.F. 1978 Application of the Braun-Blanquet cover-abundance scale for vegetation analysis in land development studies. Envir. Manag. 2 (4) 323 - 329    DOI : 10.1007/BF01866672
Won J.G. , Jang K.S. , Hwang J.E. , Kwon O.H. , Jeon S.G. 2011 Competitiveness and yield loss of red pepper by densities ofEchinochloa crus-galli(L.) P. Beauv. andChenopodium albumL. Kor. J. Weed Sci. (In Korean) 31 (1) 71 - 77    DOI : 10.5660/KJWS.2011.31.1.071